ใส่หมายเลขใบส่ง/ใบคุม กรณีมีหลายใบให้ใส่ , ต่อท้าย (เช่น HEAD001,HEAD002)


ใบคุม ใบส่ง